Algemene Voorwaarden

Bij het maken van een afspraak ga je akkoord met de algemene voorwaarden en de privacy statement van Noor Health & Beauty. Lees de Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u de website en dienst van Noor Health & Beauty gebruikt.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang willen krijgen tot of gebruik willen maken van de dienst.
1 Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Noor Health & Beauty en een cliënt waarop Noor Health & Beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2 Inspanning
Noor Health & Beauty zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Noor Health & Beauty zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3 Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Noor Health & Beauty melden. Het verzetten of annuleren van een afspraak wordt alleen geaccepteerd indien dit telefonisch is doorgegeven via het hiervoor bekende telefoonnummer. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Noor Health & Beauty de helft van het bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Noor Health & Beauty de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.

Noor Health & Beauty moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4 Betaling
Noor Health & Beauty vermeldt alle prijzen van behandelingen op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling te voldoen.

5 Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Noor Health & Beauty vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Noor Health & Beauty aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Noor Health & Beauty behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Noor Health & Beauty zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6 Geheimhouding
Noor Health & Beauty is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Noor Health & Beauty verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7 Aansprakelijkheid
Noor Health & Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Noor Health & Beauty is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Noor Health & Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8 Beschadiging & diefstal
Noor Health & Beauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Noor Health & Beauty meldt diefstal altijd bij de politie.

9 Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk via email gemeld worden aan Noor Health & Beauty. Noor Health & Beauty moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien mogelijk zullen we samen zoeken naar een oplossing. Indien Noor Health & Beauty en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

10 Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Noor Health & Beauty het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen.

11 Recht
Op elke overeenkomst tussen Noor Health & Beauty en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
Bij Noor Health & Beauty helpen we jou om je natuurlijke levensenergie terug te krijgen door middel van het voeden van de lichaamscellen met natuur-identieke energie.
Openingstijden
Ma t/m Vr 10:00 tot 17:00
Za – 11:00 tot 17:00
Zo – 10:00 tot 17:00
Bezoekadres
Noor Beauty & Health
Binnendelta 2J
1261 WZ Blaricum
Plan je route »